අගමැති වැය ශීර්ෂය කැපීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට

අගමැති කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කපා හැරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කෙකර තිබෙනවා.
පසුගියදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනකු විසිනුයි මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ.