අගහරුට යන කණ්ඩායම යළි නොඒවිද ?

අගහරු ග්‍රහයා සැලකෙන්නේ පෘතුවියට ආසන්නම ජීවය පිළිබද යම් අපේක්ෂාවක් තැබිය හැකි ග්‍රහයකු ලෙසයි. මේ ඒ වෙත යොමුකිරීමට නියමිත මුල්ම කණ්ඩායම පිළිබද ඉදිරිපත් වන නවතම මතවාදයක් පිළිබදයි.

W3Schools