අගහරුට යන ගමන ගැන ලක් විද්‍යාඥයා හෙළිකරයි

මිනිසා අගහරු ජය ගැනීමට මේ වන විට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතිනවා. මේ එම මෙහෙයුම පිළිබද නාසා ජ්‍යෙෂ්ට විද්‍යාඥ ආචාර්ය සරත් ගුණපාල මහතා සිදුකළ අනාවරණයයි.

W3Schools