අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

අගමැතිවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නීත්‍යානුකූලව එය සම්මත කර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුව අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදයක් ඇති බව පවසමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ එම නිවේදනයයි.