අජානේය ස්කූටර් ගීතයේ සැගවුණු සත්‍ය කතාව

රත්න ශ්‍රී වීජේසිංහ මහතා විසින් රචනා කරන ලද සුවිශේෂ ගීතයක් ලෙස අජානේය ස්කූටර් තුරගා පිට වඩිනා ගීතය සැලකෙනවා.එම ගීතයද සත්‍ය අත්දැකීමක් මත පදනම්වූවක් වන අතර මේඑම ගීතයේ සත්‍ය කතාවයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22