අතුරුදන්වූ ශිෂ්ටාචාර අතරට සීගිරිය එක්වෙයි

ලෝකයේ අතුරුදන්වූ ශිෂ්ටාචාර 90ට ලංකාවේ විස්මිත සීගිරියත් ඇතුලත් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.