අතුරුදන් වෙන විස්මිත කාන්තාරය

ලොව පුරා මිනිසුන් විවිධ විස්කම් දක්වනු ලබනවා. මේ එසේ කාන්තාරයක් වනාන්තරයක් කරන විස්මිත මිනිසුන්ගේ කතාවයි.