අදත් පාර්ලිමේන්තුවේ ජන්දයක් / සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් සභාවෙන් යයි

තේරීම් කාරක සභාවට කතානායකවරයා සිදුකළ ජන්ද විමසීමට විරෝධය පල කරමින් නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබෙනවා.
ඒ තේරීම් කාරක සභාවට ජන්ද විමසීමක් සිදුකිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්වීම සමගයි.
ඒ අනුව ජන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට පෙර සියලුම සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගර්භයෙන් ඉවත් වුණා.