අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු මෙන්න

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් හා නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී අද දිවුරුම් දුන්නා. මේ එම අමාත්‍යවරුන්ගේ ලයිස්තුවයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

රන්ජිත් අළුවිහාරේ – සංචාරක සංවර්ධන, ක්‍රිස්තියානි කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලකී ජයවර්ධන – කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

නලින් බණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ, නිතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

එඩ්වඩ් ගුණසේකර – අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කාදර් මස්තාන් – නැවත පදිංචිකිරීම, පුනරුත්තාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අංගජන් රාමනාදන – කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අජිත් මාන්නප්පෙරුම – පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *