අද මැදියමේ සිට ඒකාබද්ධ දුම්රිය වර්ජනයක්

දුමිරිය සේවයේ කේෂ්ත්‍ර කිහිපයකට බලපාන වැටුප් විෂමතාවයක් සමථයකට පත් නොකිරීම මුල් කර ගනිමින් දුම්රිය පාලකවරුන්, ස්ථානාධිපතිවරුන්, නියාමකවරුන් සහ රියැදුරන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඒකාබද්ධ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඒ අතර ඊට පෙර ඒ සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය පාලන අධිකාරිය සමඟ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවකට එළැඹීමේ සූදානමක් ඇතැයි ද දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කළා.