අද විවෘත කළ රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ ජායාරූප මෙන්න

රාජගිරිය ගුවන් පාලම අද විවෘත කෙරුණා. ඒ ජනාධිපතිවරයා අතින්.මේ එම ගුවන් පාලමේ සේයාරූ එකතුවක්.