අද හෙටම එජාපයට තවත් නියෝජ්‍ය ඇමති තනතුරු 6ක්

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 06 දෙනකුට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 06ක් පිරිනැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවනවා.

මෙසේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර හිමිවන්නේ බුද්ධික පතිරණ, අජිත් මාන්නප්පෙරුම, නලින් බණ්ඩාර, ලකී ජයවර්ධන, රංජිත් අලුවිහාරේ සහ එඩ්වඩ් ගුණසේකර යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට බවද එම වාර්තාවල සදහන්.

ඒ අනුව ඔවුන් මේ සතිය තුළ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයන්හි දිවුරුම් දීමට නියමිත බව වාර්තාවනවා.
අදාළ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබා දෙන්නට යන්නේ මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා වාණිජ, සංචාරක, නීතිය හා සාමය, වතු යටිතල පහසුකම් සහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ යන අමාත්‍යාංශ සඳහායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *