අනිද්දා සිට භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 70 යි

ඉහළ නංවන ලද භූමිතෙල් මිල ලබන අනිද්දා සිට යළි පහත හෙලීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 70ක් ලෙසයි නම් කර ඇත්තේ.
මේ වන විට භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 109කට අලෙවි කරනු ලබනවා.
පසුගියදා භූමිතෙල් මිල දෙගුණයකින් ඉහළ නංවනු ලැබුවේ භූමිතෙල් සහනාධාරය හේතුවෙන් විවිධ අක්‍රමිකතා සිදුවීම සැලකිල්ලට ගෙනයි.
ඒ අනුව මතුවූ විරෝධතා සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙසේ යළි භූමිතෙල් මිල පහත හෙළා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *