අපායේ කටුඉඹුල ඇත්තට වැවෙන හැටි මෙන්න

කටු ඉඹුල් ගස සැලකෙන්නේ අපායේ පවතින පව්කාර ක්‍රියා සිදුකළ පුද්ගලයින්ට දඩුවම් ලබාදීමට භාවිතා කරන්නක් ලෙසයි. එහෙත් සැබවින්ම කටු ඉඹුල් ශාකය අප රට තුලද දැකගත හැකියි. මේ බොහෝ දෙනකුට දැකගැනීමට නොලැඛෙන විස්මිත කටුඉඹුල් ශාකයේ කතාවයි.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *