අපි නොදන්න LIVE – සුගලා බැදලා

අපි නොදන්න ලයිව් ලංකාවේ වෙනස් ආකාරයේ අති ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් බවට පත්ව තිබුණා. මේ එහිදී චූටි මල්ලි හා පොඩි මල්ලි විසින් ඉදිරිපත් කළ අපූරු කෙටි නාට්‍යයක්.