අපේක්ෂකයින් දින්නත් දිනුම් / පැරදුණත් දිනුම්

පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයේදී නව ක්‍රමය අනුව කිසියම් කොට්ඨාසයකට තරඟ කොට පරාජයට පත්වන අපේකෂකයකු වුවද ලැයිස්තුවෙන් සභිකයකු ලෙස පත්කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරනවා.
ඒ අනුව අදාළ හිමිකම පක්ෂ ලේකම්වරුන්ට පැවරෙන බවයි කොමිසම සදහන් කළේ.
මීට අමතරව ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල සභිකධූර සඳහා පත්වීමට නම්කර ලැයිස්තුවේ සිටින ජන්දයට තරග නොකරන අපේක්ෂකයින් අතර කුමන අපේක්ෂකයින් පත්කරන්නේද යන්න තීන්දු කිරීමේ බලයද දේශපාලන පක්ෂ ලේකම් වරුන්ට හිමිවන බවයි මැතිවරණ කොමිසම කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *