අමරණීය විල මැද රනින් තැනූ රන් දේවාලය

ඉන්දියාවේ සීක් ජාතිකයින්ගේ රන් දෙවොල සැලකෙන්නේ විස්මිත නිර්මාණයක් මෙන්ම සුන්දර නිර්මාණයක්ද ලෙසයි. මේ ඒ පිළිබද

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *