අම්පාර කැලඹූ කුරු මිනිසා නිට්ටෑවෙක්ද ?

අම්පාර තොට්ටම ප්‍රදේශයේ දී සාමාන්‍ය කුරු මිනිසුන් දුටු බවට පලවන වාර්තාවක් ඇසුරෙන් සකස් කළ සවිස්තර තොරතුරු ඇතුලත් වීඩියෝවක් මෙහි දැක්වේ.