අඹ ගස් හැට දහසක් අයිති ලාංකිකයා

ලෝකයේ විශාලම අඹ ලංකාව තුළද වගා කෙරෙනවා. මේ ඒ වෙනුවෙන් වසර 11ක් තුල විස්මිත කැපකිරීමක් සිදුකළ අඹ ගස් 60,000 ක් හිමි ලාංකිකයකු පිළිබද කතාවයි.