අයහපත් කාලගුණය විභාග 8ක් කල් දමයි

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඉදිරි දින 4 තුල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාග කිහිපයක් කල් දැමූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.