අවුරුදු 10ට ලංකාවේ දී හෙරොයින් කිලෝ 1600 ක් අල්ලලා

ගතවූ වසර 10ක කාලය තුල මෙරටදී කේරල ගංජා කිලෝ 4399 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අනාවරණ වනවා.
රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා පවසන්නේ එම කාලය තුල පමණක් හෙරොයින් කිලෝ 1631 ක්ද මෙරටදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.
එම දස වසර තුලදීම කොකේන් කිලෝ 1913 ක්ද අත්අඩංගුවට ගැනීමටයි සමත්ව ඇත්තේ.
ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් වසරක් තුලදී හෙරොයින් කිලෝ 16 ක් පමණ හා කොකෙන් කිලෝ 20ක් පමණ මෙරටදී අත්අඩංගුවට ගනු ලබන බවයි වාර්තා අනාවරණ කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *