ආගමික ස්ථානවල ජන්ද වැඩ කළොත් ප්‍රජා අයිතිය අහෝසියි

මැතිවරණ නීතිවලට අනුව පලාත්පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ඡන්ද දායකයෙකු සිය මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ආගමික ස්ථානයක් යොදාගතහොත් අදාළ ඡන්දදායකයා සහ අදාළ ආගමික සිද්ධස්ථානය භාර තැනැත්තාද වසර 7ක් දක්වා ප්‍රජා අයිතිය අහෝසිවීමකට ලක්වන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව කිසිදු ආගමික ස්ථානයක මැතිවරණ ප්‍රචාරණය / අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධණය / ජන්දය සදහා බලපෑම් කිරීම / මැතිවරණ හමු පැවැත්වීම ආදිය සිදුකළ නොහැකි වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *