ආනයනික ලොකු ළූණු සහ අර්තාපල් බද්ද ඉහළට

ආනයනික ලොකු ළූණු සහ අර්තාපල් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ වෙළඳ  භාණ්ඩ බද්ද ඉහළ නංවා තිබෙනවා.
ඒ අනුව, ආනයනික ලොකු ළූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා මෙතෙක් රුපියලක්ව පැවති බද්ද රුපියල් 40 ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.
එසේම, ආනයනික අර්තාපල් සඳහා මෙතෙක් රුපියල් 30 ක් ලෙස පැවති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 40 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.
දේශීය ලොකු ළූණු සහ අර්තාපල් මිල ගණන් පහළ බැසීම හමුවේ මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.