ආයුෂ වැඩි කරන බව කියන විස්මිත හත්තක් චීනයෙන් හමුවෙයි

අමරණීයත්වය ලබා ගැනීම අතීතයේ සිට මිනිසාගේ සිහිනයක්ව පවතිනවා. එහෙත් එවැන්නක් ප්‍රායෝගික සංකල්පයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි වන්නේ වත්මන් දියුණු ලෝකය තුලද මිනිසාට මරණය පරාජය කළ නොහැකිවීම හේතුවෙනුයි. එහෙත් මිනිසාගේ ආයුෂ වර්ධනය කරන බවට වසර දහස් ගණනක සිට විහ්වාස කරන විශාල ප්‍රමාණයේ දුර්ලභ හත්තක් චීනයෙන් හමුව ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත හත්තේ කතාවයි.