ඇමක් නැතිව මාළු අල්ලන ලංකාවේ සාත්තරේ

රිටිපන්න ධීවර ක්‍රමය ලංකාවට උරුම ධීවර ක්‍රමවේදයක් වනවා. මේ එහි මෙතෙක් කෑසූ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *