ඇමසන් වනයෙන් මතුවූ උණුදිය ගංගාව

ඇමසන් වනාන්තරය සැලකෙන්නේ ලොව අබිරහස් කලාපයක් ලෙසයි. අද වන තෙක්ම එහි හදුනානොගත් කලාපයන්ද බොහොමයක් පවතිනවා. මේ මෑතකදී ඇමසන් වනයෙන් හමුවූ විස්මිත උණුදිය ගංගාවේ කතාවයි