ඇස්වල විෂක් තැවරුණොත් කළ යුතු පිළියම් මෙන්න

දෙඇස් මිනිසාට ඉතා ප්‍රායෝජනවත් වනවා. ඒ ලෝකය දැකීමට හැකි ප්‍රායෝජනතවත්ම ඉන්ද්‍රිය දෙඇසවීම හේතුවෙන්. එම දෑස් යම් හානියකට ලක්වුවහොත් ඉන් ඇතිවන බලපෑමද සුළුපටු නොවේ.මේ අඇස්වල යම් විෂක් තැවරුණහොත් වහා අනුගමනය කළ යුතු පිළියම් පිළිබදයි.

W3Schools