ඇහැලේපොලගේ රන් කඩුව හා ඔටුන්න අද කොහේද ?

ඇහැලේපොල අධිකාරම් සැලකෙන්නේ 1815 ආසන්න සමයේ කන්ද උඩරට රාජධානියට තීරණාත්මක බලපෑමක් එල්ල කළ නායකයකු ලෙසයි.එහෙත් අවසන් සමයේ අධිකාරම්වරයා රන් කඩුවක් රන් ඔටුන්නක් හා රන් ඇදක් නිර්මාණය කළ බවක් ඔබ අසා තිබුණාද ? මේ ඒ පිළිබද නොකියවෙන කතාවයි.