ඉතාලියේ සිටින ලාංකිකයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

ඉතාලියේ රැදී සිටින සියලු ලාංකිකයින්ට මිලාන් කොන්සල් කාර්යාලය විසින් විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිඛෙනවා.
ඒ ලබන අප්‍රේල් හා මැයි මාසයේදී කොන්සල් කාර්යාලය වසා තැඛෙන දින පිළිබදයි.
මේ එම නිවේදනයයි.