ඉදිරි දිනවලත් දකුණට තද වැසි

ඉදිරි දිනවලදී දිවයිනේ දකුණු කොටසේ හා දකුණු / නිරිත මුහදේ වැසි හටගන්නා බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ දෙපාර්තමේන්තුව ඊට අදාළව නිකුත් කළ නිවේදනයයි.