ඉදිරි සුනාමියකට ලංකාවේ සූදානම

සුනාමි අවධානම අද වන විට ලෝකයේ සුලබ තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මේ එවන් තත්ත්වයක් තුල ලංකාව ඉදිරි සුනාමි අවධානමක් වෙනුවෙන් සූදානමින් සිටින ආකාරය පිළිබද සොයා බැලීමයි.