ඉදිරි සුනාමියකට ලංකාවේ සූදානම

සුනාමි අවධානම අද වන විට ලෝකයේ සුලබ තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මේ එවන් තත්ත්වයක් තුල ලංකාව ඉදිරි සුනාමි අවධානමක් වෙනුවෙන් සූදානමින් සිටින ආකාරය පිළිබද සොයා බැලීමයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *