ඉන්දියානු සුනාමි අනාවැකිය ගැන ලංකාවෙන් කියන අනාවැකිය

ඉන්දියානු මහාචාර්යවරයකු විසින් ඇතිවිය හැකි ප්‍රබල භු කම්පනයක් පිළිබද අනතුරු අගවා ඇති බවක් අප මීට පෙර වාර්තාකරනු ලැබුවා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් 2004 වසරේ සුනාමි ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් කල් තබා භූ කම්පන අනාවැකියක් පල කළ සම්මානිත මහාචාර්යය කපිල දහනායක මහතා දක්වන අදහසයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21