ඉන්දුනීසියානු සුනාමියේ බිල්ල 1500 පසු කරයි

ඉන්දුනීසියාවේ සුලවිසි දූපත් කලාපයට බලපෑ භූ කම්පනය හා සුනාමි තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවූ මරණ ප්‍රමාණය 1500 ඉක්මවා තිබෙනවා.
ප්‍රංශ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ තුවාලකරුවන් 2500 ක් මේ වන විට වාර්තාවී ඇති බවයි.
සුනාමි තත්ත්වයෙන් නිවාස 66,000කට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ලක්ෂ 3ක පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *