ඉන්දුනීසියානු සුනාමියේ සැගවුණු අබිරහස

ඉන්දුනීසියාවට පසුගියදා බලපෑ ඒකක 7 යි දශම 5ක භූ කම්පනය සමග හටගත් සුනාමි තත්ත්වය අබිරහසක් බව භූ විද්‍යාඥයන් පවසනවා. මේ ඒ පිළිබද ඔවුන් සිදුකරන අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *