ඉස්සරට වඩා තාමත් සැපයි / මරික්කාර් කියයි

කිරිපිටි, ගෑස් සහ ප්‍රෙට්‍රල් ඩීසල් මිල පසුගිය පාලනයට වඩා අඩු නිසා මෙන්ම ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදයත් ඇති තරම් පවතින නිසා හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සමයට වඩා දැනටද ජනතාවට තවමත් සහනයක් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසනවා.

රුපියල් බිලියන 3.6 ක ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉදිවන ලෝලෙවල් මාර්ගයේ මූලික අදියරේ සංවර්ධනය කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.

“මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලෙට වඩා කිරිපිටි මිල තවමත් අඩුයි. ගෑස් මිල තාමත් අඩුයි, ප්‍රෙට්‍රල් ඩීසලුත් අඩුයි. එතුමාගේ කාලෙට වඩා වැඩි එකම දේ ලාම්පු තෙල් විතරයි. එතුමා හීනෙන් දකින දේවල් වලට අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. කුමාර වෙල්ගම මහත්තයා ෂෙඩි එකක් ළග බැහැලා සරම උස්සගෙන අහලා තියෙනවා දැන් සැපද කියලා. ඇත්තටම සැපයි අපිට, මොකද සුදු වෑන් නෑ, මීනීමරන්නේ නෑ , ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදය තියෙනවා.ඒ නිසා තාම සැපයි මහින්ද මහත්තයාගේ කාලෙට වඩා මොකද ඊට වඩා ගානත් අඩුයි”