උපාධිධාරීන් 20,000කට රජයෙන් රැකියා

වයස අවුරුදු 45ට අඩු රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 20,000ක් බඳවාගෙන පුහුණු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මේ සඳහා අයදුම් කරන ලද වයස අවුරුදු 45ට අඩු සියළුම රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවීමටත් ඔවුන් අතරින් උපාධිධාරින් 5000ක් 2018 ජූලි මාසයේදී ද තවත් 15,000ක් සැප්තැමිබර් මාසයේදී ද පුහුණුව සඳහා බදවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.
පුහුණු වන කාලය තුළ ඔවුන්ට මසකට රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබා දීමටත් ඉතිරි උපාධිධාරින් 2019 වර්ෂයේදී අදියර වශයෙන් පුහුණුව සදහා බදවාගැනීමටත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමති වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඊයේ (30) අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
පුහුණුව සම්පූර්ණ කරනු ලබන උපාධිධාරින් අතුරින් සංවර්ධන නිලධාරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ සුදුසුකම් සපුරන උපාධිධාරින් සංවර්ධන නිලධාරී පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගන්නා ලබන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ දැක් වේ.


අප වෙබ් අඩවියේ පලවන මෙම ප්‍රවෘත්තිය සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. ඔබේ ප්‍රතිචාරය lankaanews@gmail.com ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *