එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලංකාව 8 වන තැන

නවතම එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාව 8 වන ස්ථානය දක්වා පසු බැස තිබෙනවා.ඒ ප්‍රසාද ලකුණු 77 ක් සහිතවයි. මේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලයිස්තුවයි.