එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉන්දියාව යළි මුල්තැනට

ජගත් එක්දින කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ යලිත් මුල් තැන හිමිකර ගැනීමට ඉන්දියාව සමත්ව තිබෙනවා. මේ නව ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලයිස්තුවයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.20