එදා කුරුදු කැලයක් වූ වන අලි ගැවසුණු කොලඹ කුරුදුවත්ත

කොලඹ කුරුදුවත්ත ප්‍රදේශය සැලකෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධානතම කලාපයක් ලෙසයි. තානාපති කාර්යාල / පාසල් සුපිරි ධනවතුන්ගේ නිවාස ආදිය පිහිටි කුරුදුවත්තට වසර 300ක් පැරණි ඉතිහාසයක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ කොලඹ කුරුදුවත්ත පිළිබද බොහෝ දෙනා නොදන්නා කතාවයි.