එවරස්ට් කන්දට සමාන ලංකාවේ කන්ද

එවරස්ට් කන්ද ලෝකයේ උසම කන්ද වනවා. ඊට හැඩයෙන් සමාන කන්දක් ලංකාවේ පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *