එවරස්ට් මුදුනට ගිය ජොහාන් එහි බිහිසුණු බව හෙළිකරයි

එවරස්ට් කන්ද ලෝකයේ පියස්ස ලෙසයි සලකනු ලබන්නේ.ඒ ලොව උසම ස්ථානය එයවීම හේතුවෙන්. ලොව උසම ස්ථානයට ගමන් කළ ලාංකිකයින් දෙදනකු මේ වන විට වාර්තා අතරට එක්ව සිටිනවා. ඒ එවරස්ට් මුදුන ජයගත් ලෝකයේ 8300 දෙනකු අතරිනුයි. මේ එම ලයිස්තුවට එක්වූ අලුත්ම සාමාජිකයා වන ජොහාන් පීරිස් ආපසු එන ගමන අතරතුර සිය අත්දැකීම් හෙළිකර ඇති ආකාරයයි.