එස්. එම්. එම්. ඉස්මයිල් මහතාට ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක්

එම්. එච්. එම්. නවාවි මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන්  පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා එස්. එම්. එම්. ඉස්මයිල් මහතා පත්කර තිබෙනවා.

එම්. එච්. එම්. නවාවි මහතා, රිෂාඩි බදියුදීන්ගේ සමස්ත  ලංකා  මහජන කොංග්‍රසය නියෝජනය කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ අතර ඒ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන්  පුරප්පාඩු වූ එම මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා  එස්. එම්. එම්. ඉස්මයිල් මහතා පත්කර තිබෙනවා.

එස්. එම්. එම්. ඉස්මයිල් මහතා, රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සමස්ත ලංකා මහජන  කොංග්‍රසය නියෝජනය කරන අතර මැතිවරණ කොමිසම විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව සදහන්.