ඒකාබද්ධය පොදුජන පෙරමුණෙන් / මහින්ද කෙලින්ම කියයි

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ පොදුජන පෙරමුණ වශයෙන් තරග වදින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග හවුලේ ආණ්ඩුකරන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග පොදුජන පෙරමුණ සන්ධාන ගතවුවහොත් පොදුජන පෙරමුණද එම ප්‍රතිපත්ති පිළිගත් බව ඇඟවෙන බැවින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජිතයින් එයට එකඟ නොවූ බවයි රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *