ඔබත් පොඩිවුණු මුදල් නෝට්ටුවක්ද ?

ජීවිතය ජය ගැනීමට බොහෝ දෙනා උත්සාහ දරනු ලබනවා.ඔබත් ඒ වෙනුවෙන් අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරන්නෙකු නම් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන ධනාත්මක චින්තන ආදර්ශ කතා මාලාවේ පළමු වැන්නයි මේ.මේ පොඩිවුණු මුදල් නෝට්ටුවේ කතාවයි.