ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න හරි පාරක් මෙන්න

ඔස්ටේ්‍රලියානු පුරවැසිභාවය හෝ රැකියා අවස්ථාවක් හිමිකර ගැනීම බොහෝ දෙනකුගේ අපේක්ෂාවක් වනවා. මේ ඊට අදාළ නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයයි.