ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයි ෆෝන් රජු ලාංකිකයෙක්

ලාංකිකයන් ලොව පුරා කැපී පෙනෙන පුද්ගලයින් බවට පත්ව සිටිනවා. මේ එසේ ඔස්ටේ්‍රලියාවේ අයි ෆෝන් අධිරාජ්‍යයේ ඉදිරියෙන්ම පසුවන එවන් ලාංකිකයකු පිළිබදයි.