ඕස්ට්‍රේලියානුවන් කැමතිම රට ලංකාව බව හෙළිවෙයි

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ කැමතිම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *