කතානායකගේ තීන්දුව බහුතරයෙන් සම්මතයි / පක්ෂව 121 යි

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට මන්ත්‍රීවරුන් පත් කිරීමට කතානායකවරයා ගත් තීන්දුව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත වුණා.
ඊට පක්ෂව ජන්ද 121ක් හිමිවුණා.
මෙහිදී නමින් ජන්දය ගණනය කිරීම විශේෂත්වයක්.
මෙම ජන්ද විමසීම අවස්ථාවේදී සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගර්භයෙන් ඉවත්ව ගිය අතර කතානායකවරයාගේ තීරණයට එරෙහිව කිසිදු ජන්දයක් භාවිතා වූයේ නැහැ.