කතානායක නමින් ප්‍රචාරය කරන ලිපිය ව්‍යාජ එකක්

කතානායකවරයා විසින් අගවිනිසුරුවරයාට ලිපියක් යොමුකර ඇති බව පවසමින් අන්තර්ජාලයේ පල කෙරෙන ලිපිය ව්‍යාජ එකක් බව කතානායක කාර්යාලය අවධාරණය කරනවා.මේ එම නිවේදනයයි.

මේ අදාළ ව්‍යාජ ලිපියයි.