කන්නාඩියකින් මුහුණ දුටු සිංහයින්ගේ ප්‍රතිචාරය

සිංහයකු කන්නාඩියක් තුලින් තමන්ගේ ස්වරූපය දකින අවස්ථාවක හැසිරෙන ආකාරය ඔබ මෙත් දැක තිබුණාද ? එවන් විස්මිත අවස්ථාවක් පිළිබද පසුගියදා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වාර්තාවූ අතර එහිදී සිංහයින් රංචුවක් දැක්වූ ප්‍රතිචාරය මෙයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *